ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Στα πλαίσια προετοιμασίας των διαδικασιών για την πιλοτική εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος του έργου, δημοσιεύθηκε διαγνωστική διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και πιλοτικής χρήσης του διαδραστικού συστήματος QuaLiSID από φορέα που φιλοξενεί άτομα με νοητική αναπηρία, ήπιας, μέτριας ή σοβαρής μορφής, ηλικίας 7 έως και 17 ετών (τμήμα 1 διαγωνισμού) και ηλικίας 18 έως και 44 ετών (τμήμα 2 διαγωνισμού), τα οποία αντιμετωπίζουν συνεχή προβλήματα στην καθημερινή τους διαβίωση όσον αφορά στις ανάγκες, τις δραστηριότητες, την επικοινωνία τους και γενικότερα στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους.
Στόχος του έργου αποτελεί η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων δυνατοτήτων σε άτομα με νοητική αναπηρία μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλου διαδραστικού συστήματος, το οποίο θα έχει τη μορφή μιας ευέλικτης, επεκτάσιμης σταθερής πλατφόρμας, που θα δέχεται σήμα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έξυπνες φορητές συσκευές και φορετούς αισθητήρες όπως έξυπνα ρολόγια, είτε και ενσωματωμένους αισθητήρες σε έξυπνες συσκευές (π.χ. GPS). Το ολοκληρωμένο σύστημα αναμένεται να παρέχει διάφορα ερεθίσματα, να διευκολύνει την ενημέρωση, να εξυπηρετεί τη διασκέδαση, τη δημιουργική ενασχόληση και την εκπαίδευση μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων εκμάθησης, και παράλληλα να καλύπτει και την αναγνώριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μαζί με τις ανάλογες ειδοποιήσεις προς τα αρμόδια πρόσωπα.

Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως: -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την 22α -07-2022, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Σεληνιώτικα νέα» την 27η-07-2022

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο