Εταίροι

Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ)

Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας (DISPLAY)
ΠΚ–DISPLAY

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
EKETA–ΙΠΤΗΛ

GeoSense Ι.Κ.Ε. (GS)

GeoSense

Μετάβαση στο περιεχόμενο