Παραδοτέα

Η υλοποίηση του έργου QuaLiSID αποτελείται συγκεντρωτικά από 6 Ενότητες Εργασίας και 22 παραδοτέα.

ΕΕ1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Π.1.1: Έρευνα αγοράς και μελέτη απαιτούμενων πόρων του συστήματος βάσει των αναγκών των ατόμων με Νοητική Αναπηρία
Το παραδοτέο Π1.1 αντιστοιχεί στην εργασία που έχει πραγματοποιηθεί για την Ενότητα Εργασίας 1 και αφορά στην έκθεση των καθημερινών αναγκών των ατόμων με ΝΑ, στην αναφορά υπαρχόντων συστημάτων και εφαρμογών για την εξυπηρέτησή τους, στους απαιτούμενους πόρους του ολοκληρωμένου συστήματος του έργου, καθώς και στην έρευνα αγοράς του σχετικού φορετού και φορητού εξοπλισμού που θα επιστρατευθεί στα πλαίσια του έργου. Τέλος, στο παρόν παραδοτέο περιγράφονται ορισμένα σενάρια χρήσης του συστήματος του έργου, τα οποία αφορούν αφενός μεν σε διαφορετικές περιπτώσεις αναγκών, κι αφετέρου στη δυνατότητα χρήσης του συστήματος από άτομα με ΝΑ διαφορετικών βαθμών.
Π.1.2: Ιστοχώρος του Έργου
Το παραδοτέο Π1.2 αφορά στην ανάπτυξη του παρόντος ιστοχώρου για την ανάρτηση των πληροφοριών του έργου που είναι δημόσια προσβάσιμος μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
Π.1.3: Περιγραφή αρχιτεκτονικής πλατφόρμας και υποστήριξη διασύνδεσης και ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ των λειτουργικών μονάδων του συστήματος
Στόχος και αντικείμενο του παραδοτέου Π1.3 αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση και περιγραφή της αρχιτεκτονικής της υπό ανάπτυξη ολοκληρωμένης «αρθρωτής» πλατφόρμας η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου QuaLiSID.
Η πλατφόρμα αυτή καλύπτει την ενσωμάτωση πολλαπλών τεχνολογιών σε ένα ενιαίο και «έξυπνο» σύστημα στη μορφή μιας ευέλικτης, προσαρμοστικής και διαδικτυακά προσβάσιμης δομής που επικοινωνεί και δέχεται εισόδους από αισθητήρες διάφορων λειτουργιών και σημάτων, φορητές έξυπνες συσκευές και προσωπικούς υπολογιστές. Στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του ολοκληρωμένου συστήματος περιλαμβάνεται η ικανότητα επιλογής λειτουργιών και προσαρμογής λειτουργικότητας ανάλογα με το προφίλ του χρήστη, αλλά και έχουν προβλεφθεί δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης για συγκεκριμένους σκοπούς που άπτονται στην περαιτέρω εξυπηρέτηση των ατόμων με νοητική υστέρηση.
Η προσέγγιση και περιγραφή της αρχιτεκτονικής, θα αφορά στις δομές υψηλού επιπέδου (high level structures) του συστήματος, εστιάζοντας αποκλειστικά και μόνο σε σημαντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, αποφεύγοντας την αναφορά και ανάλυση δομών χαμηλού επιπέδου (επίπεδο κώδικα).
ΕΕ2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ (SERVER) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Π.2.1: Ανάπτυξη λειτουργικού και φιλικού περιβάλλοντος χρήστη για την e-πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες
Το παραδοτέο Π2.1 αφορά στην ανάπτυξη του λειτουργικού περιβάλλοντος φιλικού προς το χρήστη με Νοητική Αναπηρία (ΝΑ) για τη διαδικτυακή πρόσβαση στις εξειδικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και ενίσχυσης κοινωνικότητας. Το περιβάλλον αυτό θα είναι στη μορφή ιστοσελίδας (web-based). To Π2.1 είναι του είδους «Λογισμικό», γι’ αυτό και το παρόν κείμενο περιέχει μία περιγραφή του περιβάλλοντος χρήστη του συστήματος του έργου, η οποία δεν αποτελεί μία εκτεταμένη αναφορά.
Μέσα από την ιστοσελίδα του περιβάλλοντος χρήστη τα άτομα νοητική υστέρηση θα αλληλεπιδρούν με το διαδίκτυο δεχόμενοι προτάσεις ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, δημιουργικής ενασχόλησης, εικονικής περιήγησης, κ.α., ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα αναζήτησης (search), περιεχομένου των παραπάνω κατηγοριών. Το υλικό που αφορά την κάθε κατηγορία θα προτείνεται ανάλογα με τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, τις συνήθειες αλλά και την τρέχουσα διάθεση, και τις δεξιότητες των χρηστών, στοιχεία τα οποία θα βρίσκονται αποθηκευμένα στα προφίλ τους και θα ενημερώνονται βάσει της διαδικτυακής δραστηριότητάς τους.
Εκτός από τη διεπαφή για τα άτομα με ΝΑ, το περιβάλλον χρήστη περιλαμβάνει και τη διεπαφή του φροντιστή μέσα από την οποία το σύστημα θα επιτρέπει τον προγραμματισμό από τον φροντιστή (γιατροί, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, κτλ) των χρονικών διαστημάτων για την αποστολή ειδοποιήσεων/υπενθυμίσεων προς τα κινητά τηλέφωνα των ίδιων των ατόμων με ΝΑ και των οικείων προσώπων όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούν. Επίσης ο φροντιστής θα μπορεί να παρακολουθεί τις τιμές ορισμένων βιοϊατρικών παραμέτρων που μετρούνται από τους φορετούς αισθητήρες, να ορίζει τις περιοχές συνήθους κίνησης των ατόμων με ΝΑ που υποστηρίζει και να παρακολουθεί την πορεία τους σε εξωτερικούς χώρους.
Τέλος το διαδικτυακό περιβάλλον περιλαμβάνει τη διεπαφή του διαχειριστή συστήματος, ο οποίος μπορεί να προβαίνει στις ανάλογες τροποποιήσεις της δομής και των διαφόρων στοιχείων που αφορούν το σύστημα του έργου.
Π.2.2: Ανάπτυξη Προφίλ Χρήστη και δυναμική ενημέρωση μέσω του Μοντέλου Εκτίμησης/Πρόβλεψης
Αντικείμενο του παραδοτέου Π2.2 αποτελεί η αναλυτική περιγραφή της δομής και του περιεχομένου του προφίλ χρήστη που αφορά το άτομο με Νοητική Αναπηρία (ΝΑ) (διαδικτυακές προτάσεις κι επιλογές, βιοιατρικές μετρήσεις, στατιστικά, περιοχές συνήθους δραστηριότητας και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία), καθώς επίσης και του συμπερασματικού μοντέλου εκτίμησης/πρόβλεψης. Βάσει του μοντέλου αυτού πραγματοποιείται αφενός η εξατομικευμένη επιλογή περιεχομένου για να προταθεί στο χρήστη βάσει του προφίλ του, κι αφετέρου η ενημέρωση των προτιμήσεων σε αυτό ανάλογα τις εκάστοτε επιλογές του πάνω στο διαδικτυακό περιεχόμενο ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, δημιουργικής ενασχόλησης, κτλ. Εκτός από τη διαδικασία, η περιγραφή του μοντέλου περιλαμβάνει τις μαθηματικές φόρμουλες και τους αλγόριθμους που υλοποιούνται, καθώς και τις τεχνολογίες που θα επιστρατευτούν για την ανάπτυξή του.
Επίσης στο παρόν παραδοτέο περιγράφεται αναλυτικά η δομή της Βάσης Δεδομένων του έργου που περιλαμβάνει τους χρήστες του ολοκληρωμένου συστήματος και το διαθέσιμο διαδικτυακό περιεχόμενο, το οποίο θα είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ΝΑ, καθώς και διάφορα άλλα δεδομένα που αφορούν τις παραμέτρους που σχετίζονται με την υγεία και τη δραστηριότητά τους σε εξωτερικούς χώρους.
Π.2.3: Ανάπτυξη αλγόριθμων μηχανικής μάθησης για σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου και κατηγοριοποίηση των επιλογών χρήστη
Στο παραδοτέο Π2.3 περιγράφονται οι σχεδιαστικές επιλογές που ακολουθήσαμε για να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις της σημασιολογικής ανάλυσης πολυμεσικού περιεχομένου. Παρουσιάζονται οι τεχνικές σημασιολογικής ανάλυσης πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνας, βίντεο και κειμένου), που θα χρησιμοποιηθούν για να εξάγονται μεταδεδομένα, με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και μια σύνοψη των βημάτων της συνολικής διαδικασίας εξαγωγής πληροφορίας για τον εμπλουτισμό του προφίλ χρήστη και την τελική παραγωγή συστάσεων. Τέλος, παρουσιάζεται το πως θα ενσωματωθούν οι μέθοδοι σημασιολογικής ανάλυσης στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα του QuaLiSID, δίνοντας λεπτομέρειες για τις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών μαζί με παραδείγματα χρήσης και αποτελεσμάτων των μονάδων που υλοποιήθηκαν.
Π.2.4:Ανάλυση/Επεξεργασία σημάτων φορετών αισθητήρων για εξαγωγή συγκεντρωτικών βιοϊατρικών στοιχείων και στατιστικών
ΕΕ3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (CLIENT) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Π.3.1: Ανάπτυξη εφαρμογής για την ανίχνευση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης από τα σήματα των φορετών αισθητήρων
Το παραδοτέο Π3.1 αφορά την ανάπτυξη λογισμικού (εφαρμογής) για τη λήψη και μετάδοση κρίσιμων σημάτων (από τους φορετούς αισθητήρες) που σχετίζονται με την υγεία και την τοποθεσία/προσανατολισμό του ατόμου και την ανίχνευση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης από αυτά. Μετά από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, περιγράφονται αναλυτικά τα δύο βασικά τμήματα της εφαρμογής, δηλαδή η επιτήρηση έκτακτων αναγκών υγείας και η ανίχνευση καταστάσεων χωρικού αποπροσανατολισμού και άσκοπης περιπλάνησης.
Ειδικότερα, αναπτύχθηκε μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου που παραμετροποιείται αυτόματα ανάλογα με το αν ο χρήστης είναι άτομο με ΝΑ ή φροντιστής κάποιου ατόμου με ΝΑ. Στην πρώτη περίπτωση, η εφαρμογή καταγράφει περιοδικά την θέση του χρήστη, ενώ η δεύτερη επιτρέπει στον φροντιστή να επιλέξει, από τη λίστα των ατόμων με ΝΑ που επιτηρεί, το άτομο για το οποίο θέλει να λάβει ενημέρωση για την τρέχουσα θέση του, καθώς και διάφορες παραμέτρους της υγείας του. Επιπλέον, ο φροντιστής μπορεί να ορίσει / ενημερώσει / διαγράψει «ζώνες ασφαλείας» για το άτομο, που είναι ένας απλός τρόπος για την ανίχνευση τυχόν χωρικού αποπροσανατολισμού. Οι παράμετροι υγείας (καρδιακός ρυθμός, κορεσμός οξυγόνου) παρέχονται απ’ ευθείας περιοδικά στον εξυπηρετητή και την βάση δεδομένων του συστήματος από δύο εφαρμογές για έξυπνα ρολόγια που υποστηρίχθηκαν. Επιπλέον, δεδομένου ότι η μέτρηση της θερμοκρασίας σώματος από έξυπνα ρολόγια είναι προβληματική, υλοποιήθηκε ένα μοντέλο φίλτρου Kalman για την εκτίμηση της θερμοκρασίας σώματος από τον καρδιακό ρυθμό.
Π.3.2: Ανάπτυξη εφαρμογών επικοινωνίας και ψυχαγωγίας στις έξυπνες κινητές συσκευές για τα άτομα με ΝΑ
Π.3.3: Λογισμικό για τη λήψη, ανάλυση, επεξεργασία, αποστολή και αναπαράσταση πληροφορίας από τις λειτουργικές μονάδες του συστήματος στο χρήστη κι αντίστροφα
ΕΕ4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Π.4.1: Πρότυπη πειραματική διάταξη συστήματος – Περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού
Π.4.2: Έλεγχος λειτουργικότητας κι αξιοπιστίας ολοκληρωμένου συστήματος
Π.4.3: Ανάπτυξη/Παραμετροποίηση του συστήματος στην Αγγλική γλώσσα
Π.4.4:Δημοσίευση των επιμέρους υποσυστημάτων του έργου
ΕΕ5: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ−ΧΡΗΣΤΗ
Π.5.1: Περιγραφή αρχικής φάσης της πιλοτικής εφαρμογής υπο-μονάδων του συστήματος στο φορέα των χρηστών
Π.5.2: Περιγραφή της τελικής φάσης της πιλοτικής εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος στο φορέα των χρηστών
Π.5.3: Αναφορά συμπερασμάτων, στατιστικών στοιχείων και επικύρωση της λειτουργίας του συστήματος
Π.5.4: Δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε επιστημονικό περιοδικό
ΕΕ6: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Π.6.1.1: 1η Έκδοση σχεδίου εμπορικής αξιοποίησης, διάχυσης, δημοσιότητας και πνευματικών δικαιωμάτων του παραχθέντος συστήματος
Το παραδοτέο Π6.1.1 αφορά στην περιγραφή των ενεργειών δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, καθώς και των σχεδίων της εμπορικής ή/και άλλης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών.
Παράλληλα, επιχειρείται μία πρώτη προσέγγιση καθορισμού των κανόνων διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των αποτελεσμάτων του έργου, της υφιστάμενης τεχνολογικής και οικονομικής στάθμισης της αγοράς καθώς και των μεσο-μακροπρόθεσμων προοπτικών αυτών, με αναφορά στα κοινά αποδεκτά προβλήματα που αφορούν στον συγκεκριμένο θεματικό τομέα και αντικείμενο εργασιών.
Π.6.1.2: 2η Έκδοση σχεδίου εμπορικής αξιοποίησης, διάχυσης, δημοσιότητας και πνευματικών δικαιωμάτων του παραχθέντος συστήματος
Π.6.2: Δημοσιεύσεις των επιμέρους μονάδων και του ολοκληρωμένου συστήματος του έργου
Π.6.3: Αναφορά διοργάνωσης ημερίδας παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου
Μετάβαση στο περιεχόμενο